تو...!

  رودخونه آواز می خونه و دم به دم می گه، حرکت کن، جاری شو و از ناشناخته ها نترس، دل نگران مقصد نباش، هرچه هست در راهه! پس پیش برو تا نقطه وصل! تا آنجا که هیچ رد عبوری از تو،در هیچ مسیری بر جا نمونه! تا کسی نتونه تو رو حبس کنه، در تصویری قاب کنه، به چهارچوبی مصلوب کنه! پرواز کن، تا اوج. . . این پیام روده که همواره جاری، روان و زلاله، وقتی به دریا وصل شدی، دریا پیام می ده در اعماق فرو برو، شگفتی ها در انتظار تواند، نترس از غرق شدن، قدم پاپیش بذار و اعتماد کن به آنچه هنوز ندیده ای، اگر چشم ها رو ببندی، می بینی!قلب

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید